Με βάση τη νομοθεσία το Συμβούλιο συγκαλείται σε Ετήσια Τακτική Συνεδρία τουλάχιστο μια φορά το χρόνο. Η Συνέλευση παίρνει όλες τις σοβαρές θεσμικές αποφάσεις του Συμβουλίου και μέσα από διαδικασίες εκλογών (κάθε δύο έτη) εκλέγει τους αξιωματούχους της Εκτελεστικής Γραμματείας και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

 

 

Προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις:

 

Δείτε επίσης: