Εφαρμογή του Περί Κηδεμονίας & ΄Αλλων Τρόπων Μεταχείρισης Αδικοπραγούντων Νόμου 46(1)1996 

Επισημαίνοντας κάποιες πρακτικές δυσκολίες που υπήρχαν στο πλαίσιο της εφαρμογής του θεσμού της κοινοτικής εργασίας χωρίς αμοιβή, το ΠΣΣΕ υπέβαλε πρόταση προς τα αρμόδια Υπουργεία για το ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει ως Συμβούλιο με στόχο την άμεση εφαρμογή του θεσμού και την εξυπηρέτηση των αναγκών των εθελοντικών οργανώσεων. Τα Υπουργεία Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χαιρέτισαν την πρωτοβουλία και τις προτάσεις του ΠΣΣΕ και αποφάσισαν να του αναθέσουν συγκεκριμένους ρόλους και να προχωρήσουν στην άμεση εφαρμογή του θεσμού, ανακοινώνοντας επίσημα την έναρξη του προγράμματος τον Μάρτιο του 2005. 

Βάσει της συνεργασίας που έχει διαμορφωθεί, το ΠΣΣΕ, διαμέσου των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ), εργοδοτεί επαγγελματίες  οι οποίοι έχουν διοριστεί από τον Υπουργό Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως Κηδεμονικοί Λειτουργοί για τα θέματα της κοινοτικής εργασίας.  Οι Επιτηρητές έχουν την ευθύνη επιτήρησης των κηδεμονευόμενων στο χώρο εκτέλεσης της κοινοτικής εργασίας.

Η επιτήρηση (εκτέλεση κοινοτικής εργασίας) διεξάγεται σε  χώρους που λειτουργούν προγράμματα οι εθελοντικές οργανώσεις και άλλοι φορείς (με βάσει συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής).

Δείτε επίσης: