Το ΠΣΣΕ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως εταίρος στο έργο VOLUNTEERING IN HUMANITARIAN AID, αξιολόγησε, μεταξύ άλλων τις διαδικασίες του για τη διαχείριση εθελοντών, σε σχέση με τα πρότυπα/κριτήρια του μηχανισμού της πρωτοβουλίας EU Aid Volunteers και ανέπτυξε αλλά και βελτίωσε διάφορες διαδικασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μηχανισμού της ΕΕ.  

 

Για την ανάπτυξη και εφαρμογή των πιο πάνω διαδικασιών το ΠΣΣΕ εργάστηκε για 17 μήνες και υπέβαλε αίτηση για να πιστοποιηθεί ως οργανισμός αποστολής εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες.  

 

Τον Απρίλιο του 2017 το ΠΣΣΕ πέτυχε να πιστοποιηθεί ως οργανισμός αποστολής εθελοντών σε τρίτες χώρες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού - EACEA). Η πιστοποίηση του ΠΣΣΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί ορόσημο για το Συμβούλιο και διευρύνει τους τομείς εθελοντικής προσφοράς που προσφέρονται στους εθελοντές.   

 

Βασικές διαδικασίες και νέο πλαίσιο πρακτικών που ανέπτυξε το ΠΣΣΕ: 

 • Πολιτική Ασφαλείας για Αποστολές Εθελοντών του ΠΣΣΕ
 • Σχέδιο διαχείρισης ασφάλειας και εκκένωσης
 • Εγχειρίδιο Τυποποιημένων Λειτουργικών Διαδικασιών ΠΣΣΕ και Γενικές Πληροφορίες για ασφάλεια των εθελοντών 
 • Έκθεση εκτίμησης κινδύνων
 • Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα ασφαλείας 
 • Εσωτερικοί κανονισμοί πρόσληψης προσωπικού και επιλογής εθελοντών 
 • Εσωτερικοί κανονισμοί εισαγωγής και διαχείρισης εθελοντών 
 • Πολιτική ίσων Ευκαιριών- Κατά των Διακρίσεων
 • Εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας Σωμάτων Εθελοντών
 • Πολιτική κατά της κακοποίησης 
 • Πολιτική υγείας και προστασίας για τους εθελοντές του ΠΣΣΕ 
 • Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • Πλάνο προετοιμασίας εθελοντή
 • Σχέδιο μάθησης και ανάπτυξης εθελοντών 
 • Σχέδιο Αυτοαξιολόγησης εθελοντών 
 • Πλάνο και Έντυπο αξιολόγησης επίδοσης των εθελοντών 
 • Έντυπο αξιολόγησης υποψήφιων εθελοντών 
 • Κώδικας ακεραιότητας, συμπεριφοράς και δεοντολογίας εθελοντών 
 • Έντυπο διαδικασίας απολογισμού και στήριξης εθελοντών
 

Δείτε επίσης: