Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), ανταποκρινόμενο στην ανάγκη εκσυγχρονισμού και ενδυνάμωσης του εθελοντικού τομέα σε πρακτικές χρηστής διοίκησης έχει ετοιμάσει Κώδικα Χρηστής Διοίκησης Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για τις ΜΚΟ

Η χρηστή διοίκηση, η διαφάνεια και η πιστή εφαρμογή  κανόνων που να διέπουν τη συμπεριφορά του ανθρώπινου δυναμικού των ΜΚΟ, δηλαδή των εθελοντών και του προσωπικού τους, αποτελούσαν πάντοτε διαχρονικούς στόχους για τον εθελοντισμό στο νησί μας.  Η χρηστή διοίκηση, η διαφάνεια και η ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ στους συνανθρώπους μας και γενικότερα την κοινωνία εξασφαλίζουν την εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία, την αντικειμενικότητα, το κύρος και την αναγνώρισή τους από το κοινό και την πολιτεία και ενισχύουν τη διάθεσή τους για να συνδράμουν στο έργο που επιτελούν. 

Ο Κώδικας ορίζει στις ΜΚΟ να έχουν ως προτεραιότητα τους την τήρηση της νομιμότητας, τη διαφάνεια, την αμεροληψία, την  ακεραιότητα, την αξιοπιστία, την υπευθυνότητα, την ίση μεταχείριση, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αξιοπρέπεια και την αντικειμενικότητα.  Κάθε εθελοντής, είτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε του οργανισμού και κάθε μέλος του έμμισθου προσωπικού οφείλει να εφαρμόζει τις βασικές αυτές αρχές οι οποίες πρέπει να τον καθοδηγούν και να τον εμπνέουν. 

Το ΠΣΣΕ καλεί κάθε ΜΚΟ και ιδιαίτερα τα μέλη του να τηρήσουν πιστά τον Κώδικα αυτό και να συμβάλουν ώστε να καταστεί ένα δυναμικό εργαλείο χρηστής διοίκησης, ορθής συμπεριφοράς και δεοντολογίας με συνεχή εφαρμογή.

Η κουλτούρα, οι αρχές και οι αξίες όσον αφορά τη χρηστή διοίκηση είναι βαθιά ριζωμένες, στην ιστορία του εθελοντικού κινήματος.   Ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Σταύρος Ολύμπιος αναφέρει ότι «χρειάζεται απλά να δώσουμε μια νέα δυναμική στην άγραφη αυτή παράδοση και να την μετατρέψουμε σε ένα έγγραφο το οποίο θα καθοδηγεί εμάς και τους επόμενους εθελοντές στην ορθή και αποτελεσματική μας προσφορά».

 

Δημοσιεύματα ΜΜΕ:

 

 

Δείτε επίσης: