ΔΗΛΩΣΗ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΣΣΕ

για το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος

 

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού αναγνωρίζει ότι ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος είναι πρωτίστης σημασίας και δεσμεύεται στα εξής:

 • την κατανόηση της επίδρασης που τυχόν να έχουν οι δραστηριότητές μας στο περιβάλλον

   

 • την ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του ΠΣΣΕ στο περιβάλλον

   

 • κατανόηση και συμμόρφωση με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και άλλες περιβαλλοντικές απαιτήσεις ή δεσμεύσεις (όπου ισχύει)

   

 • τον καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων για τις δραστηριότητές μας με στόχο την προώθηση του σεβασμού και την προστασία του περιβάλλοντος

   

 • τη διασφάλιση ότι η πολιτική, εφαρμόζεται από όλα τα μέλη του προσωπικού μας και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής

   

 • επέκταση της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί με την Επίτροπο Περιβάλλοντος στη βάση του Μνημονίου που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΠΣΣΕ και της Επιτρόπου

   

 • τη συνέχιση και επέκταση όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το περιβάλλον

   

 • την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων δράσεων στον τομέα του εθελοντισμού και του περιβάλλοντος

   

 • την εφαρμογή της αρχής των 3R: REDUSE, REUSE, RECYCLE (ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) αφού κατανοούμε και αναγνωρίζουμε τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν

 

Η παρούσα Πολιτική αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να περιλαμβάνει τυχών αλλαγές στον οργανισμό μας, τη νομοθεσία, και άλλους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες.

 

 

 

Εφαρμογή πολιτικής

Σε λειτουργικό επίπεδο

 • να ελαχιστοποιήσουμε τη χρήση υλικών, ενέργειας και νερού στα γραφεία μας (οίκημα)
 • να γίνεται χρήση προϊόντων επαναχρησιμοποιημένων/ανακυκλώσιμων υλικών (όπου είναι δυνατό)
 • στα πλαίσια των μετακινήσεων μας να θέτουμε σε προτεραιότητα τη χρήση μεταφορικών μέσων που είναι φιλικά στο περιβάλλον (όπου είναι δυνατόν)
 • να μειώσουμε τις μετακινήσεις μας (όπου είναι δυνατόν), αξιοποιώντας εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας που προσφέρει η τεχνολογία
 • να ενσωματώσουμε (όπου είναι δυνατόν) περιβαλλοντικά κριτήρια στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων μας
 • να επικοινωνούμε σημαντικά περιβαλλοντικά μηνύματα σε όλη την εξωτερική μας επικοινωνία
 • να μειώνουμε το βαθμό των αποβλήτων
 • εφαρμογή της αρχής των 3R: REDUSE, REUSE, RECYCLE (ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) στα πλαίσια λειτουργίας των γραφείων μας

 

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων

 • συνέχιση και επέκταση όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το περιβάλλον

   

 • ανάπτυξη νέων και καινοτόμων δράσεων στον τομέα του εθελοντισμού και του περιβάλλοντος

   

 • μείωση των αποβλήτων (π.χ. παλιού ρουχισμού, μεταχειρισμένων παιγνιδιών, σχολικών ειδών, κτλ) με παρακίνηση του κοινού να τα προσφέρει όπου υπάρχει ανάγκη

   

 • εφαρμογή της αρχής των 3R: REDUSE, REUSE, RECYCLE (ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) στα πλαίσια λειτουργίας των γραφείων μας

 

Σε επίπεδο εθελοντών

 • παρακίνηση εθελοντών για ανάπτυξη νέων και καινοτόμων εθελοντικών δραστηριοτήτων για το περιβάλλον

   

 • ευαισθητοποίηση εθελοντών για εμπλοκή σε εθελοντικό έργο σε περιβαλλοντικές οργανώσεις, σε χώρους που υπάρχουν ανάγκες για την προστασία του περιβάλλοντος, κτλ

Διοικούσα Επιτροπή

Λευκωσία, 2018

 

Δείτε επίσης: