ΔΗΛΩΣΗ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΣΣΕ

για το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος

 

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού αναγνωρίζει ότι ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος είναι πρωτίστης σημασίας και δεσμεύεται στα εξής:

 • την κατανόηση της επίδρασης που τυχόν να έχουν οι δραστηριότητές μας στο περιβάλλον

   

 • την ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του ΠΣΣΕ στο περιβάλλον

   

 • κατανόηση και συμμόρφωση με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και άλλες περιβαλλοντικές απαιτήσεις ή δεσμεύσεις (όπου ισχύει)

   

 • τον καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων για τις δραστηριότητές μας με στόχο την προώθηση του σεβασμού και την προστασία του περιβάλλοντος

   

 • τη διασφάλιση ότι η πολιτική, εφαρμόζεται από όλα τα μέλη του προσωπικού μας και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής

   

 • επέκταση της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί με την Επίτροπο Περιβάλλοντος στη βάση του Μνημονίου που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΠΣΣΕ και της Επιτρόπου

   

 • τη συνέχιση και επέκταση όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το περιβάλλον

   

 • την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων δράσεων στον τομέα του εθελοντισμού και του περιβάλλοντος

   

 • την εφαρμογή της αρχής των 3R: REDUSE, REUSE, RECYCLE (ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) αφού κατανοούμε και αναγνωρίζουμε τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν

 

Η παρούσα Πολιτική αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να περιλαμβάνει τυχών αλλαγές στον οργανισμό μας, τη νομοθεσία, και άλλους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες.

 

 

 

Εφαρμογή πολιτικής

Σε λειτουργικό επίπεδο

 • να ελαχιστοποιήσουμε τη χρήση υλικών, ενέργειας και νερού στα γραφεία μας (οίκημα)
 • να γίνεται χρήση προϊόντων επαναχρησιμοποιημένων/ανακυκλώσιμων υλικών (όπου είναι δυνατό)
 • στα πλαίσια των μετακινήσεων μας να θέτουμε σε προτεραιότητα τη χρήση μεταφορικών μέσων που είναι φιλικά στο περιβάλλον (όπου είναι δυνατόν)
 • να μειώσουμε τις μετακινήσεις μας (όπου είναι δυνατόν), αξιοποιώντας εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας που προσφέρει η τεχνολογία
 • να ενσωματώσουμε (όπου είναι δυνατόν) περιβαλλοντικά κριτήρια στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων μας
 • να επικοινωνούμε σημαντικά περιβαλλοντικά μηνύματα σε όλη την εξωτερική μας επικοινωνία
 • να μειώνουμε το βαθμό των αποβλήτων
 • εφαρμογή της αρχής των 3R: REDUSE, REUSE, RECYCLE (ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) στα πλαίσια λειτουργίας των γραφείων μας

 

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων

 • συνέχιση και επέκταση όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το περιβάλλον

   

 • ανάπτυξη νέων και καινοτόμων δράσεων στον τομέα του εθελοντισμού και του περιβάλλοντος

   

 • μείωση των αποβλήτων (π.χ. παλιού ρουχισμού, μεταχειρισμένων παιγνιδιών, σχολικών ειδών, κτλ) με παρακίνηση του κοινού να τα προσφέρει όπου υπάρχει ανάγκη

   

 • εφαρμογή της αρχής των 3R: REDUSE, REUSE, RECYCLE (ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) στα πλαίσια λειτουργίας των γραφείων μας

 

Σε επίπεδο εθελοντών

 • παρακίνηση εθελοντών για ανάπτυξη νέων και καινοτόμων εθελοντικών δραστηριοτήτων για το περιβάλλον

   

 • ευαισθητοποίηση εθελοντών για εμπλοκή σε εθελοντικό έργο σε περιβαλλοντικές οργανώσεις, σε χώρους που υπάρχουν ανάγκες για την προστασία του περιβάλλοντος, κτλ

Διοικούσα Επιτροπή

Λευκωσία, 2018

 

  

 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ  ΛΑΡΝΑΚΑ 
 ΠΑΦΟΣ  ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑ

 
____________________________________

Δείτε επίσης: