ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέση Λειτουργού της Βουλής των Γερόντων

 

Βασικά προσόντα/προϋποθέσεις

  • Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης με βαθμό 16/20 και άνω, ή 80% και άνω σε περίπτωση ιδιωτικού σχολείου.
  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Δημόσια Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες (Κοινωνιολογία, Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική Εργασία).
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ιδιαίτερα MS Office, χειρισμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ικανότητα εξεύρεσης και αξιοποίησης πληροφοριών από το διαδίκτυο.
  • Γνώση και εμπειρία στην ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν την τρίτη ηλικία.
  • Προηγούμενη εμπειρία απασχόλησης σε κοινωφελή οργανισμό ή/και στα καθήκοντα της θέσης.
  • Θετική αντίληψη για την εθελοντική προσφορά και την αντιμετώπιση ζητημάτων της τρίτης ηλικίας και γενικά της κοινωνικής πρόνοιας.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
  • Πολύ καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις.

 

Καθήκοντα & Ευθύνες:

Σύνταξη εκθέσεων, συντονισμός, επίβλεψη και προώθηση των θεμάτων της Βουλής των Γερόντων, υλοποίηση των αποφάσεων των  συλλογικών οργάνων της Βουλής των Γερόντων, συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις, συλλογή και ανάλυση στοιχείων, παρακολούθηση σεμιναρίων και συναφή καθήκοντα.

Έδρα: Λευκωσία. 

Μηνιαίος μισθός (μικτός): € 560

Ώρες εργασίας

20 ώρες/εβδομάδα, σε πενθήμερη βάση (ευέλικτο ωράριο μεταξύ 7:30-15:00)

Ο/Η λειτουργός θα χρειαστεί να εργάζεται και κάποιες απογευματινές ώρες.

Διάρκεια απασχόλησης: Συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2019 με δυνατότητα ανανέωσης.

Αριθμός θέσεων: 1              

 

Αιτήσεις

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι στις 28 Μαρτίου 2019, ώρα 11:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σχετική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του ΠΣΣΕ www.volunteerism-cc.org.cy /Υποβολή αίτησης /Θέση Λειτουργού Βουλής των Γερόντων.

 

Τα πρωτότυπα των Πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων θα ζητηθούν για έλεγχο, σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σημείωση:

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάσει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της θέσης και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν να λάβουν μέρος σε προφορικές συνεντεύξεις και γραπτές εξετάσεις.

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Τηλ. 22 514 786   Email: info@volunteerism-cc.org.cy

Δείτε επίσης: