Ένα δυναμικό ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
για αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας
του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού
Κινητοποίηση παραγόντων της κοινωνίας για στήριξη του Δικτύου


 

Με σκοπό τη συνένωση των δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα για αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας, των ευάλωτων ομάδων και των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) διευρύνει το δίκτυο των συνεργατών και των υποστηρικτών του και προσκαλεί εταιρείες, κρατικούς και ανεξάρτητους φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εθελοντές, επαγγελματίες, τους πολίτες, κ.ά. να στηρίξουν τη δράση του, τις εκστρατείες του και τους μηχανισμούς του.

 

Το Δίκτυο Εθελοντισμού του ΠΣΣΕ:

  • ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ όλων των παραγόντων της κοινωνίας.
  • κινητοποιεί και ενημερώνει όσους στηρίζουν το Δίκτυο Εθελοντισμού για τις ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε επίπεδο (ευάλωτες ομάδες, εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ, κ.ά).
  • διασυνδέει και συντονίζει την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών με τους παράγοντες του Δικτύου που μπορούν να προσφέρουν
  • λειτουργεί στη βάση διαδικασιών και πρωτοκόλλων για διασφάλιση της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, αλλά και της αποτελεσματικής διαχείρισης των αναγκών.

 

Μηχανισμοί Δικτύου για Εντοπισμό και Εξυπηρέτηση των Αναγκών:


Το Δίκτυο Εθελοντισμού λειτουργεί μέσα από καθιερωμένους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς εντοπισμού και εξυπηρέτησης των κοινωνικών αναγκών όπως:

  • το Σώμα Εθελοντών το οποίο λειτουργεί σε κάθε επαρχία από το 1991
  • τη Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού – www.ethelontis.net (μία πλατφόρμα εγγραφής εθελοντών, καταγραφής αναγκών και σύζευξης της προσφοράς με τις ανάγκες).
  • τη Γραμμή Στήριξης και Διασύνδεσης του ΠΣΣΕ – τηλ. 22000001 (η οποία παρέχει κοινωνική ενδυνάμωση μέσα από την στήριξη, την πληροφόρηση και την διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες).
  • οι εκστρατείες «Υιοθετήστε» για Οικογένεια και «ΟΛΑ τα παιδιά με σχολικά»
  • τη μεγάλη δομή των πέραν των 400 εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ που είναι μέλη στο ΠΣΣΕ και προσφέρουν ποιοτικά προγράμματα, υπηρεσίες και αναπτύσσουν σημαντικές δράσεις


Μπορείτε να στηρίξετε κι εσείς με οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε το Δίκτυο Εθελοντισμού επικοινωνώντας με το ΠΣΣΕ (τηλ. 22514786, email: info@volunteerism-cc.org.cy).

 

Οι υποστηρικτές του Δικτύου Εθελοντισμού, ενημερώνονται για τις ανάγκες που υπάρχουν και όταν μπορούν, χωρίς καμία δέσμευση, προσφέρουν ότι μπορούν: είδη πρώτης ανάγκης, εξοπλισμό, τεχνογνωσία, παροχή υπηρεσιών, κ.ά.

 

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού είναι το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα της εθελοντικής προσφοράς στην Κυπριακή Δημοκρατίας, βάσει νομοθεσίας, με 48 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς.


Δείτε επίσης: