«Έχουμε υποχρέωση να προστατεύουμε τον εθελοντισμό μας για να επιτελεί τον αναντικατάστατο προορισμό του»
Ο εθελοντισμός, οι εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ
και τα Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού


 

Για σκοπούς διασαφήνισης το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), επιθυμεί να δηλώσει ότι είναι ανεξάρτητος θεσμός από το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ. Πρόεδρος του ΠΣΣΕ είναι ο Ηλίας Δημητρίου και ως θεσμός το Συμβούλιο λειτουργεί από το 1973 με νομοθεσία.

 

Σε κάθε κρίση έχουμε υποχρέωση να προστατεύουμε τους εθελοντές της πρώτης γραμμής, και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, αλλά και τον εθελοντισμό μας γενικότερα για να επιτελεί τον αναντικατάστατο προορισμό του. Ο εθελοντισμός είναι δείκτης του πολιτισμού μιας κοινωνίας, κατάθεση ψυχής και υπέρβασης εαυτού, για προσφορά στην κοινωνία. Τονίζεται σε κάθε περίπτωση ότι ο «εθελοντής» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο προσφέρει, χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα, οικονομικό ή άλλο, υπηρεσίες ή μέσα σε άτομα ή ομάδες ατόμων ή στο κοινωνικό σύνολο, για αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών (Νόμος ΠΣΣΕ 2006).

 

Στο νησί μας υπάρχει μία καλά οργανωμένη δομή για τον εθελοντισμό. Οι εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ, τα Συμβούλια και οι Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού, εξυπηρετούν τις ανάγκες τις κοινωνίας. Τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) και το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), συντονιστικοί θεσμοί των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ, που λειτουργούν από τη δεκαετία του 1970, έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες με βάση τον Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο του 61(Ι)2006, ο οποίος αντικατέστησε το προηγούμενο νομικό πλαίσιο (Τον Περί Παγκυπρίου Συμβουλίου Ευημερίας Νόμο). Στις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ και στα Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής/των Διοικητικών Συμβουλίων είναι εθελοντές που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς κανένα αντάλλαγμα και χωρίς καμία αμοιβή.

 

Διάφορες ρυθμίσεις όπως, τα καταστατικά, οι νομοθεσίες, οι εσωτερικοί κανονισμοί, τα πρωτόκολλα και οι διαδικασίες, αποτελούν τις ασφαλιστικές δικλείδες για την ορθή λειτουργία των οργανώσεων, τον καθορισμό των ρόλων/αρμοδιοτήτων των εθελοντών μελών των Συμβουλίων αλλά και του έργου που επιτελούν, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση, αλλά και την ποιοτική προσφορά.

 

Προτεραιότητα είναι να διαφυλαχθεί ο εθελοντισμός άσπιλος και αμόλυντος από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να παραβλάψει το ήθος, την αξιοπρέπεια και την εντιμότητα των εθελοντών.

 

Τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ αλλά και τα Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού έχουν ηγηθεί και υπηρετήσει εθελοντικά αξιόλογα πρόσωπα από τη σύσταση τους μέχρι σήμερα. Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), από το 2018, είναι ο Ηλίας Δημητρίου, ο οποίος έχει διαδεχθεί τον Σταύρο Ολύμπιο, ο οποίος επί εικοσαετία υπηρέτησε ως Πρόεδρος του ΠΣΣΕ και σήμερα είναι Επίτιμος Πρόεδρος του.

 

Ηλίας Δημητρίου
Πρόεδρος
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Δείτε επίσης: