Η λειτουργία τους διέπεται από το Νόμο του ΠΣΣΕ και δραστηριοποιούνται ως συντονιστικά σώματα των επαρχιών τους. Έχουν μέλη τα επαρχιακά τμήματα παγκύπριων εθελοντικών οργανώσεων, τα Συμβούλια και τις Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού και άλλες τοπικές εθελοντικές οργανώσεις. Τα μέλη τους λειτουργούν προγράμματα, παρέχουν υπηρεσίες στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή, προάγουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τη δικαιοσύνη, συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος και προωθούν τις αξίες και τις αρχές του εθελοντισμού.