Το 1973 συστάθηκε το Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας (ΠΣΕ), όταν διαπιστώθηκε η ανάγκη για συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων, χάραξη πολιτικής στον τομέα της εθελοντικής κοινωνικής πρόνοιας και για υπεύθυνη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Η ουσιαστική συμβολή του ΠΣΕ σε θέματα της αρμοδιότητας του, οδήγησε το κράτος να του προσφέρει με την ψήφιση του 'Περί Παγκυπρίου Συμβουλίου Ευημερίας Νόμου' (152/89) την αναγκαία νομική υπόσταση για να ασκεί πιο αποτελεσματικά το ρόλο του. Η συνεχής επιτυχημένη πορεία του ΠΣΕ και το όραμα του για τη συνεχή αναβάθμιση της λειτουργίας του εθελοντικού τομέα υπέδειξαν την ανάγκη για την περαιτέρω αναβάθμιση του για να μπορεί να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στο ρόλο και τις ευθύνες του. Για αυτό το 2006 ψηφίστηκε ο 'Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμος 61(Ι)/2006' με τον οποίο το Συμβούλιο μετονομάστηκε σε Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και απόκτησε καινούρια διάσταση, νέο πλαίσιο λειτουργίας αλλά και καινούριες ευθύνες.

 

Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015

 

Άξονες στρατηγικής για τον εθελοντικό τομέα

  • Προωθούμε την ενδυνάμωση της συνεργασίας και των σχέσεων με τις οργανώσεις μέλη μας, μέσα από δημοκρατικές και διάφανες διαδικασίες εκπροσώπησης και ίσης συμμετοχής, με σεβασμό στην πολυμορφία, αυτονομία και ανεξαρτησία της κάθε εθελοντικής οργάνωσης. 
  • Προωθούμε, από κοινού με τις οργανώσεις μέλη, τις αρχές της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης, της μη-διάκρισης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Αναδεικνύουμε την αυξανόμενη αξία της συμβολής του εθελοντικού τομέα στην κοινωνία/κοινότητα, στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και ευημερία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού μας.
  • Υποστηρίζουμε τη δυναμικότητα και τη δημιουργικότητα που πηγάζουν από τα άτομα και τις κοινότητες μέσα από διάφορες μορφές εθελοντικής προσφοράς.
  • Υποστηρίζουμε το έργο όλων των οργανωμένων δικτύων εθελοντικής προσφοράς και ΜΚΟ στην προσπάθεια τους για δημιουργία ενός κοινωνικού περιβάλλοντος που να προσφέρει όλες τις αναγκαίες κοινωνικές υποδομές για βελτίωση της ποιότητας ζωής.

  

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ  ΛΑΡΝΑΚΑ 
 ΠΑΦΟΣ  ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑ

 
____________________________________