Με τη χρήση ή / και την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή / και σε οποιοδήποτε υλικό και / ή πληροφορίες ή / και δεδομένα επ ‘αυτής, εσείς (δηλ. Ο “χρήστης της Ιστοσελίδας” ή / και “χρήστης”, όροι που αναφέρονται σε ένα άτομο που απλώς επισκέπτεται την Ιστοσελίδα) συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση που ο χρήστης της Ιστοσελίδας δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις, το εν λόγω πρόσωπο δεν πρέπει να έχει πρόσβαση ή / και να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα ή / και οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά της ή / και πρέπει να διακόψει αμέσως την πρόσβαση ή / και τη χρήση.

Ο Δικτυακός Τόπος είναι ιδιοκτησία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού,  που είναι νομικό πρόσωπο με βάση τον ‘Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο 61(Ι)/2006’ και με έδρα τη Λευκωσία (εφεξής “μας” ή / και “Εμείς “).

Πέραν των ανωτέρω, η χρήση του Δικτυακού Τόπου υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

 • Όλες οι πληροφορίες ή / και τα στοιχεία που παρέχονται ή / και μέσω του Δικτυακού Τόπου παρέχονται με τέτοιο τρόπο και παρουσιάζονται με καλή πίστη και μόνο για λόγους γενικής ενημέρωσης. Δεν επιτρέπεται και / ή δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη ή / και διαφορετική χρήση του εν λόγω υλικού ή / και δεδομένων ή / και πληροφοριών που παρέχονται στην ή / και μέσω της Ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε παραβίαση των προαναφερθέντων ή / και των όρων και προϋποθέσεων, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αστικές ή / και ποινικές ευθύνες.
 • Ούτε εμείς ούτε τρίτα μέρη παρέχουμε καμία εγγύηση ή / και εγγύηση ως προς την ακρίβεια, τα χρονοδιαγράμματα, τις επιδόσεις, την πληρότητα και / ή την καταλληλόλητα των πληροφοριών ή / και υλικού ή / και των δεδομένων που βρίσκονται ή / και προσφέρονται μέσω του Δικτυακού Τόπου για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης της Ιστοσελίδας αναγνωρίζει ότι τέτοιες πληροφορίες ή / και υλικό ή / και δεδομένα μπορεί να περιέχουν ανακρίβειες ή / και σφάλματα και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη για οποιεσδήποτε ανακρίβειες ή / και σφάλματα στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο.
 • Η χρήση ή / και η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, από τον Χρήστη, του Δικτυακού Τόπου και η σχετική χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας ή / και υλικού ή / και δεδομένων που περιέχονται στον Ιστότοπο πραγματοποιείται με κίνδυνο του ιδίου του χρήστη, για τον οποίο δεν είμαστε υπεύθυνοι. Είναι ευθύνη του χρήστη να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα, οι υπηρεσίες ή / και οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω αυτού του ιστοτόπου ικανοποιούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του χρήστη.
 • Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να τερματίσουμε ή / και να περιορίσουμε την πρόσβαση οποιουδήποτε προσώπου στον ιστότοπο γενικά ή / και να περιορίσουμε την πρόσβαση οποιουδήποτε προσώπου στην Ιστοσελίδα σε περίπτωση κατάχρησης ή / και ακατάλληλης χρήσης ή / και πρόσβασης, η οποία κατάχρηση και / ή ακατάλληλη χρήση και / ή πρόσβαση μπορεί να αξιολογηθεί αποκλειστικά από εμάς και κατά την απόλυτη κρίση μας. Διατηρούμε ουσιαστικά όλα τα νομικά μας δικαιώματα έναντι οποιουδήποτε προσώπου που διαπράττει τέτοια κατάχρηση ή / και ακατάλληλη χρήση ή / και πρόσβαση.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή / και να συνθέσουμε ή / και να τροποποιήσουμε ή / και να συμπληρώσουμε ή / και να αφαιρέσουμε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χωρίς καμία ειδοποίηση σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή / και μέρος.
 • Όλες οι πληροφορίες ή / και τα δεδομένα ή / και τα περιεχόμενα που παρέχονται από το χρήστη του Δικτυακού Τόπου, λαμβάνονται από εμάς και ανακτώνται και διαχειρίζονται, χρησιμοποιώντας ασφαλή και ενημερωμένη τεχνολογία.
 • Δεσμευόμαστε για υπεύθυνη διαχείριση και προστασία δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου (Ν. 125 (I) / 2018) σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τον χρήστη της Ιστοσελίδας τα οποία αποκτήθηκαν και / ή συλλέχθηκαν από εμάς κατά τη διαδικασία εγγραφής ή / και σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή της χρήσης της Ιστοσελίδας ή / και οποιασδήποτε σχετικής υπηρεσίας θα καταγράφονται και θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τον νόμο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων(Ν. 125 (Ι) / 2018).
 • Δεν θα μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το χρήστη του Δικτυακού Τόπου σε τρίτους, εκτός εάν έχουμε λάβει σχετική συναίνεση του εν λόγω χρήστη της Ιστοσελίδας για το σκοπό αυτό. Σημειώνεται ότι οποιοσδήποτε τρίτος μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα για λογαριασμό μας, με ασφάλεια και σύμφωνα με τις οδηγίες μας, πάντα σύμφωνα με τον περί Προστασίας Δεδομένων Νόμο (Ν. 125 (Ι) / 2018).
 • Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη του Δικτυακού Τόπου θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή των πληροφοριών, των αγαθών και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας στον χρήστη της Ιστοσελίδας.
 • Εάν ο χρήστης της Ιστοσελίδας θα εγγραφεί ή / και θα συναινέσει για την παραλαβή της επικοινωνίας ή / και της αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομείου ή / και SMS, θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες και τις προτιμήσεις του χρήστη του Δικτυακού Τόπου για να ενημερώνουμε τον χρήστη σχετικά με γεγονότα και ειδήσεις που πιστεύουμε ότι θα είναι ενδιαφέρον για αυτόν.
 • Όλο το περιεχόμενο και / ή τα δεδομένα ή / και τα υλικά ή / και οι πληροφορίες που διατίθενται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, κειμένων, γραφικών, λογοτύπων, εικόνων, προτύπων, λήψεων ή / και λογισμικού, είναι ιδιοκτησία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβούλιου Εθελοντισμού και προστατεύεται από όλους τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων ή / και από άλλη σχετική νομοθεσία.
 • Για λόγους ευκολίας και προς το σκοπό να καταστήσουμε την Ιστοσελίδα πραγματικά προσανατολισμένη στις υπηρεσίες, έχουμε συμπεριλάβει σε αυτή συνδέσμους σε χρήσιμους ιστότοπους. Αυτοί οι διαδικτυακοί χώροι ανήκουν και λειτουργούνται από τρίτους. Δεν παρέχουμε καμία εκπροσώπηση σε σχέση με αυτούς, και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα ή / και το περιεχόμενο που βρίσκεται ή / και προβάλλεται μέσω αυτών των ιστότοπων. Ο σύνδεσμος τρίτου μέρους από τον ιστότοπο δεν αποτελεί ένδειξη και δεν πρέπει να θεωρείται ως ένδειξη ή / και εκπροσώπηση από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού ότι επικυρώνει το τρίτο μέρος ή τον σχετικό ιστότοπό του ή ότι το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού έχει οποιαδήποτε σχέση με το τρίτο μέρος ή / και ο πάροχος φιλοξενίας του.
 • Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies που μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Ιστοσελίδας, έτσι ώστε να μπορούμε να τη διατηρούμε όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένη, σχετική και χωρίς λάθη. Με τη χρήση ή / και την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ο χρήστης αποδέχεται τη χρήση τέτοιων cookies.
 • Επιτρέπεται προσωρινή πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη στην Ιστοσελίδα και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή / και να τροποποιήσουμε τις εγκαταστάσεις ή / και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Δικτυακού Τόπου χωρίς καμία ειδοποίηση σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή μέρος.
 • Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, ο χρήστης συναινεί στην επεξεργασία που περιγράφεται σε αυτό και στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και εγγυάται ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από αυτόν τον χρήστη είναι αληθή και ακριβή.
 • Ο Χρήστης του Δικτυακού Τόπου συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να διατηρήσει αβλαβείς αξιωματούχους, υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και / ή συνεργαζόμενους με το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, από κάθε αξίωση, ευθύνη, αποζημίωση ή / και έξοδα που προκύπτουν ή / τη χρήση ή / και την πρόσβαση στον Ιστότοπο από τον εν λόγω χρήστη και / ή που προκύπτουν ή / και προκύπτουν από την παραβίαση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών που μπορούν να παρέχονται μέσω του Δικτυακού Τόπου ή / και των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
 • Οι όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχουν αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία για οποιοδήποτε θέμα που απορρέει από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και / ή από τη χρήση και / ή την πρόσβαση στον ιστότοπο.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Διεύθυνση: Τ.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία
Τηλ. + 357 22 514 786 │Φαξ: + 357 22 514 788
www.volunteerism-cc.org.cyinfo@volunteerism-cc.org.cy │www.ethelontis.net