Πολιτική

 • η επισήμανση, μελέτη, ανάλυση και προβολή κοινωνικών προβλημάτων και αναγκών
 • η ενεργός συμβολή στον προγραμματισμό, στη χάραξη και στη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής της Δημοκρατίας
 • η ανάπτυξη του εθελοντισμού, ως ιδέας και πράξης, στη βάση των σύγχρονων διεθνών δεδομένων
 • μελέτη, αξιοποίηση, υποβοήθηση και προβολή της προσφοράς των εθελοντικών οργανώσεων στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνικής ευημερίας.
 • ο συντονισμός των δραστηριοτήτων και σχεδιασμών των μελών του, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες
 • η χάραξη πολιτικής και στρατηγικής για επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνικής ευημερίας
 • η παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής καθοδήγησης στις οργανώσεις μέλη του, για την προώθηση κοινωφελών προγραμμάτων και έργων, αν και όταν τούτο ζητηθεί
 • η παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή η συμβολή στην παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στις οργανώσεις μέλη του
 • η ίδρυση, διατήρηση, εκπαίδευση, διοίκηση και αξιοποίηση σώματος ή σωμάτων εθελοντών
 • υποβοήθηση & ενίσχυση της λειτουργίας & δράσης των μελών του σε καθαρά συμβουλευτική βάση
 • γενικά, η προαγωγή της προσφοράς στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνικής ευημερίας στη Δημοκρατία

Αρμοδιότητες

 • τηρεί & διαχειρίζεται το Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων, το οποίο καθιδρύεται δυνάμει του νέου νόμου
 • αποφασίζει για την εγγραφή οργάνωσης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων ή τη διαγραφή της από αυτό
 • χαράσσει τη βραχυπρόθεσμη, τη μεσοπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη πολιτική δράσης του στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνικής ευημερίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας ή με οποιοδήποτε, κρατικό, ημικρατικό ή μη κυβερνητικό φορέα
 • καθιδρύει, επιβλέπει, συντονίζει και ελέγχει, διοικητικά και οικονομικά, τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού, τα Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού και τις Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού
 • συντονίζει τη δραστηριότητα των οργανώσεων-μελών του κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η εύρυθμη και παραγωγική εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσεται
 • παρέχει τεχνική και συμβουλευτική βοήθεια προς τις οργανώσεις – μέλη του για υλοποίηση των προγραμμάτων τους, τα οποία εντάσσονται στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνικής ευημερίας
 • υποβάλλει εκθέσεις, απόψεις, εισηγήσεις, υπομνήματα και σχέδια δράσης προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας, αναφορικά με τη χάραξη, διαμόρφωση, διαχείριση και εφαρμογή της πολιτικής της Δημοκρατίας στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνικής ευημερίας
 • συμβουλεύει τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια κρατική υπηρεσία της Δημοκρατίας, αναφορικά με την κατανομή οικονομικής βοήθειας ή χορηγίας προς τις οργανώσεις μέλη του
 • ενθαρρύνει, προωθεί, οργανώνει, συμμετέχει στην οργάνωση και επιχορηγεί ή χρηματοδοτεί την ενεργό συμμετοχή μελών του σε διεθνή συνέδρια, σεμινάρια ή συναντήσεις, που έχουν ως αντικείμενο τον εθελοντισμό ή την κοινωνική ευημερία
  οργανώνει ή συμμετέχει στη διοργάνωση τοπικών συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων, συναντήσεων και άλλων εκδηλώσεων, με στόχο την επίτευξη και διάδοση των σκοπών του
 • εκδίδει ή χρηματοδοτεί ή επιχορηγεί την έκδοση κάθε είδους έντυπου ή οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο προάγει ή προβάλλει ή υπηρετεί τον εθελοντισμό ή την κοινωνική ευημερία ή τους κατά καιρούς ειδικούς σκοπούς και στόχους του ΠΣΣΕ.