Εντοπίζουμε τις ανάγκες των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ και επενδύουμε σε λύσεις, είτε με ειδικές δράσεις που αναπτύσσει το ΠΣΣΕ, είτε με την συνεργασία του κράτους και των αρμόδιων αρχών.  Πρωταρχικός στόχος είναι η διασφάλιση ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος λειτουργίας που να προωθεί την ανάπτυξη των οργανώσεων και του εθελοντισμού γενικότερα.

  • Δίνουμε ‘φωνή’ στις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ και στους εθελοντές
  • Προωθούμε τη συμμετοχή των ΜΚΟ στα κέντρα λήψης αποφάσεων του κράτους και στα συλλογικά όργανα του ΠΣΣΕ
  • Χαρτογραφούμε και προωθούμε τις ανάγκες των ΜΚΟ στους αρμόδιους φορείς του κράτους
  • Εκπροσωπούμε τις ανάγκες των ΜΚΟ και του εθελοντισμού με τη συμμετοχή μας σε Κοινοβουλευτικές και Διυπηρεσιακές Επιτροπές αλλά και συναντήσεις με το κράτος
  • Αναπτύσσουμε δράσεις για τη στήριξη και ενδυνάμωση των εθελοντών και των ΜΚΟ
  • Αναπτύσσουμε σχέσεις συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα για στήριξη των ΜΚΟ

Διασφαλίζουμε ότι, οι πολιτικές και τα μέτρα του κράτους αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον, προσφέρουν ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τη λειτουργία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ.