Προσφορά ειδών/υπηρεσιών (από εταιρείες/φορείς)

Μπορείτε να προσφέρετε είδη και υπηρεσίες για να στηρίξετε ευάλωτες ομάδες και ΜΚΟ.Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 22514786