Το ΠΣΣΕ επενδύει στην συστηματική και ευρεία προβολή του έργου και της αποστολής των οργανώσεων μελών του αλλά και του εθελοντισμού γενικότερα, μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης αλλά και σε διάφορα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Η προβολή του έργου των ΜΚΟ είναι υψίστης σημασίας, διότι μέσω της προώθησης του έργου τους επιτυγχάνονται πολλαπλοί στόχοι όπως η ανάπτυξη και ενδυνάμωση τους στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η προσέλκυση εθελοντών, η αναγνώριση της αξίας της συμβολής τους στην κοινωνία, η προώθηση συνεργασιών και συνεργειών με διάφορους φορείς της κοινωνίας από τους οποίους αντλούν την κάθε είδους στήριξη.