Για κάθε οριζόντιο ζήτημα που αφορά όλες τις ΜΚΟ, το ΠΣΣΕ διασυνδέει τις ΜΚΟ μεταξύ τους όσο και με το ευρύτερο πεδίο πολιτικών αλλά και τάσεων που αναπτύσσονται στην κοινωνία με σκοπό τον συντονισμό των δράσεων και των σχεδιασμών.

Τα μέσα που αξιοποιεί το ΠΣΣΕ για συντονισμό των σχεδιασμών περιλαμβάνουν συσκέψεις, εργαλεία, εγκυκλίους κ.ά.