Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού εφαρμόζει ένα δυναμικό σύστημα λειτουργίας το οποίο αποτελείται από πολιτικές, διαδικασίες, κανονισμούς και πρωτόκολλα.  Το σύστημα το οποίο διασφαλίζει τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση αλλά και την ποιότητα στη λειτουργία του Συμβουλίου, αναβαθμίζεται και προσαρμόζεται για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες αλλά και στις απαιτήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

Στρατηγική ΠΣΣΕ για τις ΜΚΟ

Άξονες στρατηγικής για τον εθελοντικό τομέα

Πρόγραμμα Δράσης ΠΣΣΕ 2022

 

 • Προώθηση των αξιών και των αρχών του εθελοντικού τομέα και προβολή του οφέλους που προκύπτει από τη συμβολή του στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και συνοχή.
 • Δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις ΜΚΟ
 • Διασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τον εθελοντισμό και μεγιστοποίηση των προοπτικών του εθελοντικού τομέα μέσα από μεθοδευμένες ενέργειες για την ανάπτυξη, αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητά του.
 • Ενίσχυση των δεξιοτήτων/ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του εθελοντικού τομέα.
 • Υποστήριξη των δομών των εθελοντικών οργανώσεων για αναβάθμιση της διοίκησης και της αποτελεσματικότητας τους, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων τους.
 • Διεύρυνση των φοροαπαλλαγών και άλλων ελαφρύνσεων για τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ.
 • Προστασία των οργανώσεων από τους παράνομους εράνους.
 • Εξορθολογισμός των σχεδίων των χορηγιών για τις οργανώσεις και ενίσχυση της πρόσβασης των οργανώσεων σε ευρωπαϊκά κονδύλια.
 • Διασφάλιση της συμμετοχής των οργανώσεων σε διάλογο και διαβούλευση με το κράτος στα πλαίσια της χάραξης πολιτικών.
 • Αναγνώριση και πιστοποίηση της άτυπης μάθησης και συγκεκριμένα των δεξιοτήτων και εμπειριών που αποκτούνται μέσω της εθελοντικής προσφοράς.
 • Προώθηση επιστημονικών/ερευνητικών μελετών ως υπόβαθρου για την αναβάθμιση της λειτουργίας του εθελοντικού τομέα.
 • Προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του εθελοντικού τομέα.
 • Περαιτέρω ανάπτυξη των μηχανισμών ενημέρωσης, καθοδήγησης και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων και του εθελοντικού τομέα σε διεθνές επίπεδο.
 • Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να διασφαλίζει τη διαφάνεια στον εθελοντικό τομέα.
 • Δημιουργία υποδομών συνεχούς αξιολόγησης της δράσης και συμβολής του τομέα στη συνεχή αναβάθμιση του και της παρέμβασης του στους στόχους του κράτους.

Πολιτικές/Διαδικασίες ΠΣΣΕ

Στα πλαίσια των εργασιών του το ΠΣΣΕ εφαρμόζει διάφορες πολιτικές και διαδικασίες:

Ποιότητα

Διοίκηση

Διαχείριση Παραπόνων

 • Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων
 • Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων

Προσωπικά δεδομένα

 • Πολιτική Απορρήτου
 • Πολιτική Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων Αρχείων

Κώδικες Δεοντολογίας/Χρηστής Διοίκησης

 • Κώδικας Χρηστής Διοίκησης, Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας ΜΚΟ
 • Κώδικας Ακεραιότητας, Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Εθελοντών

Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία

 • Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Διαχείριση προσωπικού/εθελοντών

 • Εσωτερικοί κανονισμοί πρόσληψης προσωπικού και επιλογής εθελοντών
 • Εσωτερικοί κανονισμοί εισαγωγής και διαχείρισης προσωπικού και εθελοντών
 • Πρότυπα έντυπα, φύλλα εργασίας προσωπικού, κ.ά.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πολιτική για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και εφαρμογή

Περιβάλλον

 • Πολιτική για το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος 

Ασφάλεια εθελοντών

 • Πρωτόκολλο Εθελοντών σε περιόδους κρίσης (COVID-19)
 • Πολιτική υγείας και προστασίας για τους εθελοντές του ΠΣΣΕ
 • Πολιτική Ασφαλείας για Αποστολές Εθελοντών του ΠΣΣΕ
 • Σχέδιο διαχείρισης ασφάλειας και εκκένωσης για αποστολές ΠΣΣΕ
 • Εγχειρίδιο Τυποποιημένων Λειτουργικών Διαδικασιών – για την ασφάλεια των εθελοντών

Ίσες ευκαιρίες

 • Πολιτική Ίσων ευκαιριών- Κατά των Διακρίσεων του ΠΣΣΕ

Πολιτική κατά της κακοποίησης

 • Πολιτική ΠΣΣΕ Μηδενικής Ανοχής σε θέματα κακοποίησης

Σώμα Εθελοντών

 • Κανονισμοί Σώματος Εθελοντών
 • Κανονισμοί εθελοντών στα νοσοκομεία
 • Πρωτόκολλο Διαδικασιών Εκστρατειών Στήριξης Ευάλωτων Ομάδων
 • Πρωτόκολλο Διαχείρισης Εθελοντών σε περιόδους κρίσης (περίοδος πανδημίας COVID-19)
 • Πρωτόκολλο Διαχείρισης εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, κ.ά.)