Επενδύουμε στην ετοιμασία αλλά και στον εντοπισμό εκδόσεων, εγχειριδίων, εργαλείων, προτύπων εγγράφων, αλλά και στην ανάπτυξη διαδικασιών, με γνώμονα τις ανάγκες των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ και με απώτερο σκοπό τη συνεχή υποστήριξη του έργου και της δράσης τους.

Εκδόσεις

Δείτε τη σελίδα των εκδόσεων.

Εγχειρίδια/Διαδικασίες/Πρότυπα Έγγραφα

Μπορείτε να αξιοποιήσετε πρότυπα έγγραφα, διαδικασίες, εγχειρίδια, έγγραφα πολιτικής, κανονισμούς, κ.ά. που εφαρμόζει το ΠΣΣΕ (>>), αλλά και εκπαιδευτικό υλικό από προγράμματα κατάρτισης και να τα προσαρμόσετε στις δικές σας ανάγκες!

 • Διοίκηση/προγραμματισμός
 • Οργάνωση γραφείου
 • Διαχείριση εθελοντών
 • Διαχείριση προσωπικού
 • Ασφάλεια/υγεία
 • Τεχνολογία
 • Άλλοι τομείς

Διοίκηση

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ

 • Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό  για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία – e-gnosis
 • Ασφάλεια και Υγεία – Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας –  Οδηγοί/Πληροφορίες

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

 • Εργαλεία Εκτίμησης Κινδύνου – OiRA (Online Interactive Risk Assessment)
 • Διαχείριση Κινδύνου σε εκδηλώσεις (COVID-19) – GOV.UK

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ/ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

 • Αποτελεσματική Διαχείριση Συνεδριάσεων – Οδηγός (πρόσβαση: Members login)
 • Οδηγίες χρήσης εφαρμογής τηλεδιασκέψεων -ZOOM (πρόσβαση: Members login)
 • Microsoft Teams Webinar: Collaborate and Communicate Efficiently >>

ΕΡΑΝΟΙ

 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε – Έκδοση ΠΣΣΕ/Αστυνομίας Κύπρου

ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Κώδικας Χρηστής Διοίκησης, Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για τις ΜΚΟ – έκδοση ΠΣΣΕ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Οδηγός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (πρόσβαση: Members login)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Οδηγός Καλών Πρακτικών και Ορθής Επικοινωνίας για τη στήριξη ΜΚΟ από Επιχειρήσεις (έκδοση)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΨΗΦΙΑΚΑ

 • Ψηφιακές Δεξιότητες / Αξιολόγηση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού (πρόσβαση: Members login)
 • Οδηγός Υπεύθυνη Χρήση Τεχνολογίας & Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (πρόσβαση: Members login)

Χορηγίες

 • Οδηγός Χορηγιών – Εφαρμογή μεθόδων μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων για ΜΚΟ (πρόσβαση: Members login)

Εθελοντισμός

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

 • Εγχειρίδιο Συντονιστών Εθελοντών: εντοπισμός, ένταξη, αξιοποίηση και διοίκηση εθελοντών – έκδοση ΠΣΣΕ
 • Guidelines for Online Volunteering – CEV
 • Guidance for volunteer organisations to implement the Social Development Goals – UN Volunteers
 • Involving Volunteers -Practical and step by step guidance to help you manage volunteers and the process of volunteering well – NCVO
 • Συντονισμός των εθελοντών βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 22319:2017
 • Διαχείριση Εθελοντών σε περιόδους κρίσης – Βασικές Αρχές
 • Organizing volunteers at a time of emergency – Step 1: Prepare
  Organizing volunteers at a time of emergency – Step 2: Recruit
  Organizing volunteers at a time of emergency – Step 3: Support
  Organizing volunteers at a time of emergency – Step 4: Thank
 • National Standards for Volunteer Involvement – Volunteering Australia
 • Neighbors taking action: Responding to the rise in informal volunteering – IAVE
 • Managing Virtual Volunteers During a Pandemic – IAVE

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

 • How employees can organise private volunteering initiatives taking place in their own free time – A Workbook – CEV
 • Team building events for staff based on volunteering – A Workbook – CEV
 • How to organise a volunteer activity alone or with colleagues during working hours – CEV

Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑ)

 • Οδηγός Εθελοντικών Οργανώσεων/ΜΚΟ – Υιοθέτηση των 17 ΣΒΑ του ΟΗΕ (πρόσβαση: Members login)