• Παρέχει κοινωνική ενδυνάμωση μέσα από την στήριξη, την πληροφόρηση  και την  διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες.
  • Λειτουργεί σε συνεργασία με τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) /Σώμα Εθελοντών
  • Στελεχώνεται από έμπειρους και εκπαιδευμένους επαγγελματίες χειριστές/τριες, διαφόρων ειδικοτήτων
  • Λειτουργεί στη βάση επιστημονικού εγχειριδίου, της ανωνυμίας, της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας.
  • Απευθύνεται σε:
    • Άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
    • Ευρύτερο πληθυσμό που έχει αναπτύξει κοινωνική ευαλωτότητα