Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων το οποίο αποτελείται από την σχετική Πολιτική και τη Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων (κατευθυντήριες γραμμές).

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο προς το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, παρακαλώ συμπληρώστε το σχετικό έντυπο.