Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Υποστηρίζουμε τις προοπτικές που προσφέρει ο εθελοντισμός για συμβολή στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με στόχο  να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο χωρίς φτώχεια, πείνα, ανισότητες, αποκλεισμούς, χωρίς την απειλή της κλιματικής αλλαγής, κ.ά. και συνθήκες κοινωνικής συνοχής.

Πολιτική ΠΣΣΕ / Εφαρμογή Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης >>

  • Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή όλων των φορέων της κοινωνίας να συμβάλουν στην επίτευξη  των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά (ενεργός πολιτότητα),
  • Διευκολύνουμε την πρόσβαση σε ευκαιρίες εθελοντισμού
  • Υποστηρίζουμε τη δυναμική συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις