Το ΠΣΣΕ, στο πλαίσιο του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του και την αποστολή του συνεργάζεται στενά με το κράτος για συζήτηση και προώθηση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τον εθελοντικό/τρίτο τομέα.

Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι η συζήτηση οριζόντιων θεμάτων που απασχολούν τις ΜΚΟ και η βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν.

Ο διάλογος και οι επαφές του ΠΣΣΕ με το κράτος πραγματοποιούνται σε διάφορα επίπεδα, μέσα από συναντήσεις, τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΠΣΣΕ σε Διυπηρεσιακές Επιτροπές του κράτους αλλά και μέσα από δραστηριότητες του ΠΣΣΕ που προάγουν το διάλογο και τη συνεργασία με αξιωματούχους του κράτους, τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία.

“Διασφαλίζουμε ότι, οι πολιτικές και τα μέτρα του κράτους αλλά και το γενικότερο εξωτερικό περιβάλλον, προσφέρουν ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τη λειτουργία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ”