Χαρτογραφούμε τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εθελοντές και οι εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ, με σκοπό την ανάλυση και την προώθηση των απαραίτητων δράσεων με τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών και θεσμών του κράτους.

Post not found!