Το ΠΣΣΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καταστεί ουσιαστική η συμμετοχή του αλλά και των οργανώσεων μελών του στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Συνεργάζεται στενά με τις οργανώσεις μέλη του σε οριζόντια θέματα που αφορούσαν τον εθελοντικό/τρίτο τομέα, υποβάλλει υπομνήματα και πραγματοποιεί συναντήσεις με αξιωματούχους και θεσμούς του κράτους στα πλαίσια διαμόρφωσης και εφαρμογής διαφόρων πολιτικών του κράτους.