2012

  • Δημιουργία ομάδων εθελοντών στα νοσοκομεία
  • Δημιουργία Κέντρων Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών