1977

  • Εισαγωγή προγράμματος επιμόρφωσης για τις οργανώσεις μέλη
  • Άσκηση συντονιστικού ρόλου για διαχείριση κοινωνικών ζητημάτων και αναγκών σε προγράμματα παροχής υπηρεσιών
  • Άσκηση συντονιστικού ρόλου στη λειτουργία των οργανώσεων
  • Έναρξη συντονισμού των εράνων