2009

  • Δημιουργία Διαδραστικού Εργαλείου Άτυπης Μάθησης (Ψηφιακό παιχνίδι) «Εθελοντισμός, ίσες Ευκαιρίες και Κοινωνική Ενσωμάτωση» για παιδιά Δημοτικής Εκπαίδευσης